Společnosti Jabor pro s.r.o.
se sídlem Děčín II-Nové Město, Folknářská 1246/21,
IČ: 40231259, DIČ: CZ40231259, zapsané v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 1421,
bankovní spojení: č. účtu: 578148431/0100, vedený u KB Děčín
IBAN: CZ 25 0100 0000 0005 7814 8431, SWIFT:KOMBCZPP.
Tel.: (+420) 732193430
Tel.: (+420) 731220995
Web: www.vakyjabor.cz
(dále jen „prodávající“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy, ve kterých vystupuje prodávající v rámci své podnikatelské činnosti jako prodávající zboží na straně jedné a na straně druhé vystupuje kupující (dále jen „zákazník“).
2. V případech, ve kterých prodávající vystupuje jako prodávající zboží jednotlivým zákazníkům dle jejich požadavků za cenu a za podmínek uvedených u konkrétní nabídky zboží se ve vztahu k příslušné kupní smlouvě uplatní tyto VOP, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.
3. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
4. Zákazníkem – spotřebitelem se rozumí člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
5. Zákazníkem – podnikatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Zákazník podáním objednávky zboží vůči prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, podmínkami objednávaného zboží a potvrzuje, že s nimi souhlasí, a to ve znění VOP platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
2. Podáním objednávky se pro účely tohoto článku VOP rozumí uskutečnění objednávky doručením písemné objednávky na adresu sídla prodávajícího, uskutečněním objednávky osobně na provozovně prodávajícího, nebo zasláním emailové objednávky na kontaktní email prodávajícího pstryal@jabor.cz
3. Zákazníkovi objednáním zboží, které je v nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
4. Objednávka zákazníka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím archivována na dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný zákazníkovi.
5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces popsán. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky, objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Tyto VOP jsou zákazníkům k dispozici pod příslušnou záložkou na webových stránkách, forma jejich zveřejnění umožňuje zákazníkovi – spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY SE ZÁKAZNÍKEM, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

1. Je-li zákazníkem spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného druhu zboží na webové stránky. Smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. V případě objednávky přes email potvrdí prodávající přijetí zákazníkovi neprodleně informativním emailem na jím zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky hradí smluvní strany samostatně v běžné výši v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které strany používají.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY SE ZÁKAZNÍKEM, KTERÝ JE PODNIKATELEM

1. Je-li zákazníkem podnikatel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží zákazníkem – podnikatelem a smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu prodávajícího zákazníkovi – podnikateli.

V. CENA

1. V nabídce prodávajícího jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny zboží v českých korunách bez příslušné DPH, s výjimkou dopravného, které je stanoveno v těchto VOP a potvrzeno zákazníkem v rámci procesu objednávky. Informace o zboží, službách a jejich ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevných chyb.
2. Zákazník má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně příslušné DPH a všemi dalšími poplatky. Celková cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky. V případě časově omezené nabídky má zákazník možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

1. Pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem), má zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží.
2. Odstoupení od smlouvy zákazník prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží. Zákazník nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
3. Rozhodne-li se zákazník využít práva odstoupit od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy.
4. Vzorový on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na adrese: www.vakyjabor.cz.
5. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže zákazník – spotřebitel odstoupit zejména od následujících distančních smluv:
• o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
6. Zboží zákazník – spotřebitel vrací úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník – spotřebitel.
7. Cena za vrácené zboží, včetně souvisejících plateb, budou zákazníkovi – spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než je mu zboží zákazníkem vráceno nebo prokázáno jeho řádné odeslání. Peníze budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který byl zákazníkem – spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník – spotřebitel výslovně neurčil jinak.
8. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v uvedené lhůtě, je pro urychlení vyřízení odstoupení doporučeno doručit na adresu prodávajícího spolu s odstoupením i průvodní dopis s uvedením důvodu odstoupení od smlouvy (toto však není povinností zákazníka), s číslem objednávky a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali vrácené peněžní prostředky budou odebrány v hotovosti nebo zdali budou čerpány pro další nákup.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM KTERÝ JE PODNIKATELEM

1. V případě, že zákazník je podnikatel, uplatní se příslušná ustanovení právních předpisů o nárocích z práv z vadného plnění.
2. Prodávající zákazníka – podnikatele informuje, že zákazníkovi může být nabídnuta dohoda o ukončení smlouvy v závislosti na stavu vráceného plnění, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží.
3. Stav zboží bude v každém případě posouzen prodávajícím. V případě, že mezi stranami nedojde k dohodě o zpětném přijetí plnění, vyhrazuje si prodávající právo zboží vrátit na náklady zákazníka zpět na jeho adresu. V takovém případě je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi případné další vzniklé náklady.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Ustanovení tohoto článku VOP se použijí pro uplatnění práva z vad zboží nabytého zákazníkem na základě kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím.
2. Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Při odesílání zboží nastává okamžik přechodu nebezpečí odevzdáním věci prvnímu dopravci. Je-li zákazníkem spotřebitel, nastává okamžik přechodu nebezpečí až okamžikem předání věci zákazníkovi. Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
• na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
• na odstranění vady opravou věci,
• na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
• odstoupit od smlouvy.
Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
• na odstranění vady, a nebo
• na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
5. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba začíná běžet od odevzdání věci zákazníkovi. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
6. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout zákazníku – spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem („záruční list“). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat zákazníku – spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
7. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má zákazník v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
8. Prodávající odpovídá zákazníkovi – spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy zákazník – spotřebitel věc převzal:
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník – spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.
9. Zákazník – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Toto neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána:
• na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
• u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem – spotřebitelem, nebo
• vyplývá-li to z povahy věci.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
10. Nemá-li věc výše požadované vlastnosti, může zákazník – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
11. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
12. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
13. Neodstoupí-li zákazník – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníku – spotřebiteli působilo značné obtíže.
14. Právo z vadného plnění zákazníkovi – spotřebiteli nenáleží, pokud zákazník – spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník – spotřebitel vadu sám způsobil.

IX. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě v záručním listě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak písemně na adrese sídla prodávajícího nebo elektronicky na emailové adrese: www.vakyjabor.cz uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
2. Zákazník je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícího nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
3. Pověřený pracovník prodávajícího rozhodne o reklamaci bez odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobu nebo služby potřebná k odbornému posouzení vady.
4. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se strany písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
5. Prodávající potvrdí zákazníkovi – spotřebiteli v písemné formě datum uplatnění práva z vadného plnění, obsah reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Prodávající vydá zákazníkovi – spotřebiteli písemné potvrzení o datu, době a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného odůvodnění zamítnutí reklamace, jakož i o provedení opravy a době její trvání.

X. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající akceptuje následující způsoby platby:
Dobírka: zákazník platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.
Zálohová faktura: zákazník platí na účet prodávajícího částku, odpovídající ceně objednávky a pro identifikaci platby uvede odpovídající variabilní symbol, veškeré údaje potřebné pro úhradu zálohové faktury jsou zákazníkovi zobrazeny po odeslání objednávky v internetovém obchodě. V případě platby zálohovou fakturou si zákazník opatří tyto informace na vlastní náklad.
Faktura se splatností: registrovaný zákazník může po dohodě s prodávajícím platit na fakturu s domluvenou splatností. Datum úhrady / platby faktury se rozumí datum připsání platby na účet prodávajícího.
Hotovost u prodávajícího: zákazník platí v hotovosti na adrese prodávajícího v případě osobního odběru zboží.

XI. DODACÍ PODMÍNKY A PŘEPRAVNÉ

1. Zboží je dodáno dopravcem nebo prodávajícím na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Dodávka je doručována dopravcem standardně následující pracovní den po expedici zboží v době mezi 8:00 a 18:00 hodinou. Doba nutná k expedici zboží a jeho předání přepravci je vždy uvedena u popisu zboží. Průměrně se však pohybuje v rozmezí 3 – 5 dnů od potvrzení a zaplacení objednávky.
2. Zákazník je povinen objednané zboží převzít. V případě, že tak neučiní, bude na něm prodávající požadovat nahrazení nákladů spojených s přepravou. Případné opětovné zaslání zboží se řeší telefonický či jiným vhodným kontaktem s prodávajícím.
3. Při přebírání zboží doručené dopravcem je zákazník povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu, neprodleně po převzetí prohlédnout dodané zboží a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných vadách. Podpisem přepravního listu zákazník stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Pokud údaje uvedené na přepravním listu nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je poškozená originální polepovací páska na obalu, uvede zákazník tuto skutečnost do poznámky na přepravním listu dopravce, případně má zákazník právo dodávku odmítnout jako celek.
4. Zákazník je dále povinen následně zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Rozdíly obsahu zásilky oproti dodacímu listu uvede zákazník na přepravním listu nebo jeho příloze „Rozdíly oproti dodacímu listu“ a tuto skutečnost musí dopravce potvrdit podpisem. Pokud dopravce odmítne rozdíl potvrdit, má zákazník právo odmítnout dodávku jako celek.
5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.
6. Při odběru zboží nad 15 tis. Kč (bez DPH) je přepravné na území ČR zdarma.
7. Při odběru zboží v hodnotě pod 15 tis. Kč (bez DPH) je cena přepravného dle sazebníků veřejného dopravce

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, za účelem plnění předmětu smlouvy. Zákazník dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
3. Prodávající je oprávněn označovat své výrobky logem společnosti 10 x 5 cm.
4. V případě jakýchkoliv rozporů mezi těmito VOP a individuální smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a zákazníkem, platí příslušné ustanovení individuální smlouvy.
5. Smlouvy dle těchto VOP jsou uzavírány v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.